Την εμπειρία και τεχνογνωσία της ΓΕΝ-ΚΑ εμπιστεύτηκε η DEMO αναθέτοντας τον καθαρισμό των χώρων της από τον Μάρτιο του 2018.

Η τεχνογνωσία της ΓΕΝ-ΚΑ τα τελευταία 8 χρόνια στον καθαρισμό των χώρων παραγωγής της φαρμακοβιομηχανίας ΦΑΜΑΡ ΑΒΕΕ, ήταν σημαντικός παράγοντας στην επιλογή της, για να παράσχει υπηρεσίες στην DEMO.